Rekrutacja

 
 
 Podanie do szkoły muzycznej (237 KB, PDF)

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO  SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W SOLCU KUJAWSKIM

 1. Organ prowadzący: Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski
 2. Szkoła posiada własny Statut z dnia 29.08.2009r. ze zmianami.
 3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz w przepisach Ministerstwa Kultury i Sztuki odnoszących się do szkół artystycznych, a w szczególności:
  1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
  2. Rozwija zdolności artystyczne uczniów, umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w Szkołach Muzycznych II stopnia oraz Liceach Muzycznych;
  3. Przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury.
 4. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca następnego roku (szkoła realizuje przerwy świąteczne, ferie zimowe i wakacyjne ).
 5. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I –go stopnia cyklu:
  1. sześcioletniego jest ukończone co najmniej 6 roku życia i nie przekroczenie 8-go roku życia,
  2. czteroletniego jest ukończone co najmniej 8 roku życia i nie przekroczenie 16-go roku życia.
 6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają podania wraz z zaświadczeniem lekarskim od dnia 1 marca do 31 maja. Formularze podań do odbioru w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej.
 7. Czas trwania cyklu kształcenia w SM I – go stopnia wynosi:
  1. cykl czteroletni – 4 lata
  2. cykl sześcioletni – 6 lat
 8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyjątkiem zajęć z instrumentu głównego cyklu sześcioletniego w klasach od I do III – 30 min (wg planu nauczania).
 9. Szkoła kształci w następujących specjalnościach: fortepianie, skrzypcach, kontrabasie, wiolonczeli, akordeonie,  gitarze, perkusji, klarnecie, saksofonie, , flecie poprzecznym.

Informacja dodatkowa

W szkole obok zajęć indywidualnych realizowane są następujące zajęcia teoretyczne wg tabeli:

– cykl sześcioletni
ZAJĘCIA EDUKACYJNE KLASA RAZEM godzin tygodniowo w cyklu nauczania
I II III IV V VI
liczba godzin tygodniowo
1. Instrument główny 1 1/3 1 1/3 1 1/3 2 2 2 10
2. Fortepian dodatkowy         2/3 2/3 1 1/3
3. Kształcenie słuchu 2 2 2 2 2 2 12
4. Rytmika 1 1 1       3
5. Audycje muzyczne       1 1 1 3
6. Chór, orkiestra lub zespół       2 2 2 6
RAZEM 4 1/3 4 1/3 4 1/3 7 7 2/3 7 2/3 35 1/3
 
               
– cykl czteroletni
ZAJĘCIA EDUKACYJNE KLASA RAZEM godzin tygodniowo w cyklu nauczania
I II III IV
liczba godzin tygodniowo
1. Instrument główny 2 2 2 2 8
2. Fortepian dodatkowy     2/3 2/3 1 1/3
3. Kształcenie słuchu 2 2 2 2 8
4. Audycje muzyczne   1 1 1 3
5. Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny   2 2 2 6
RAZEM 4 7 7 2/3 7 2/3 26 1/3
 

Do zajęć instrumentu głównego zalicza się również zajęcia z akompaniatorem w wymiarze 15 min. Zajęcia nie obowiązują uczniów klas fortepianu, akordeonu i gitary.